top of page

VŠEOBENÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) tvoří nedílnou součást každé smlouvy, jejímž předmětem je závazek společnosti KONEKTOR CONSULTING s.r.o., IČ: 07733909, se sídlem: Bucharova 2657/12, Stodůlky, 158 00 Praha 5 (dále jen „zprostředkovatel“) vyhledávat pro zájemce za sjednanou odměnu (provizi) vhodné kandidáty na pracovní pozice dle požadavku zájemce a v souvislosti s tím poskytovat zájemci personální poradenství.

 2. Zprostředkovatel a zájemce jsou dále označováni jako smluvní strany.

 3. Zájemce uzavřením zprostředkovatelské či jiné obdobné smlouvy vyjadřuje svůj výslovný a bezvýhradný souhlas s těmito VOP a zároveň závazek plnit veškeré povinnosti, které mu tyto VOP ukládají. Obsahuje-li smlouva ustanovení odlišná od ustanovení těchto VOP, mají ustanovení smlouvy přednost. Na právní vztah mezi zprostředkovatelem a zájemcem nedopadají případné obchodní podmínky zájemce.

 4. Jedině toto znění VOP je jediným a úplným ujednáním smluvních stran podle § 1751 občanského zákoníku, nahrazující jakékoliv předchozí ujednání smluvních stran ohledně zprostředkování. Jiná vedlejší ujednání podle § 2157 občanského zákoníku neexistují.

 5. Zprostředkovatel je oprávněn VOP upravit, doplnit či změnit, vyžadují-li to jeho provozní potřeby, v případě zavedení nových produktů a plnění či jejich změn, s ohledem na vývoj trhu a v dalších obdobných případech. Na nové znění VOP s vyznačenými změnami je zprostředkovatel povinen upozornit zájemce a to prostřednictvím oznámení doručovaného v elektronické formě e-mailem zpravidla před uzavřením smlouvy. Zájemce je povinen se s novým zněním VOP seznámit. Zájemce vyjadřuje svůj souhlas s každou změnou či novým zněním VOP, jejichž platnost nastane po dni uzavření smlouvy, tak, že:svůj výslovný souhlas udělí písemně nebo v elektronické formě e-mailem; nebo souhlas vyjádří konkludentně tím, že kdykoliv po doručení oznámení o změnách či o novém znění VOP učiní vůči zprostředkovateli jakékoliv právní jednání (objednávku/návrh na uzavření nové smlouvy, uzavření dodatku ke stávající smlouvě, objednání nové služby, apod.).

 6. Vždy aktuálně platné znění těchto VOP je k dispozici na www.konektorconsulting.cz

II. ZPŮSOB UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Tyto VOP se vztahují na každý jednotlivý právní vztah navázaný mezi zprostředkovatelem a zájemcem v souvislosti se zprostředkováním vhodných kandidátů na pracovní pozice a personálním poradenství a upravují práva a povinnosti smluvních stran z konkrétního smluvního vztahu.

 2. Předmětem smlouvy je závazek zprostředkovatele vyhledávat pro zájemce za sjednanou odměnu (provizi) vhodné kandidáty na pracovní pozice dle požadavku zájemce a v souvislosti s tím poskytovat zájemci personální poradenství.

 3. Nestanoví-li zprostředkovatel výslovně jinak, platí, že jakékoliv nabídky zprostředkovatele zaslané zájemci elektronicky nebo jinou formou před uzavřením smlouvy nejsou závazným návrhem na uzavření smlouvy, resp. právním jednáním směřujícím k jejímu uzavření.

 4. V případě, že zájemce projeví zájem o jednorázové zprostředkování, vyzve zprostředkovatele k předložení návrhu závazné objednávky včetně cenové kalkulace, která obsahuje základní parametry budoucího smluvního vztahu, a současně specifikuje své požadavky na výběr vhodného kandidáta a to minimálně v následujícím rozsahu:  a) označení zájemce nebo jiné osoby, pro kterou je kandidát vyhledáván. b) označení pozice, která má být obsazena a přehled činností, které bude kandidát vykonávat. c)základní požadavky na kandidáta z hlediska jeho osobního profilu a odborných znalostí. d)  předpokládaný termín nástupu do práce e) předpokládané mzdové rozpětí za práci vykonávanou v pozici, která má být obsazena (tzn. nástupní základní hrubá měsíční mzda nebo jiná obdobná odměna).

 5. Souhlasí-li zájemce s návrhem závazné objednávky, zašle zprostředkovateli potvrzenou závaznou objednávku ve formě stanovené zprostředkovatelem, jejíž součástí je rovněž prohlášení zájemce, že se seznámil s aktuálními VOP zprostředkovatele a souhlasí s jejich zněním. Objednávka musí být podepsána oprávněným zástupcem zájemce. Objednávku je zájemce povinen doručit zprostředkovateli ve znění stanoveném zprostředkovatelem nejpozději do 48 hodin poté, co od zprostředkovatele obdržel návrh jejího závazného znění a to prostřednictvím elektronické pošty jako skenovou kopii v příloze dané zprávy, případně faxem na faxové číslo uvedené jako kontaktní údaj zprostředkovatele v návrhu závazné objednávky. Pokud zájemce nedoručí zprostředkovateli závaznou objednávku nejpozději do 48 hodin poté, co od zprostředkovatele obdržel návrh jejího závazného znění, vyhrazuje si zprostředkovatel právo provést libovolnou změnu jejích parametrů, případně později učiněnou objednávku neakceptovat.

 6. Smlouva je na základě učiněné objednávky zájemce následně uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem, kdy je zájemci doručena zpět akceptace/potvrzení závazné objednávky zprostředkovatelem. Zprostředkovatel je povinen závaznou objednávku potvrdit, event. odmítnout a navrhnout jiné řešení, ve lhůtě 10 pracovních dní od doručení závazné objednávky zájemce.

 7. V případě, že předmětem zprostředkování nebude pouze jednorázové vyhledání vhodného kandidáta na pracovní pozici, tj. bude-li se jednat o dlouhodobější či opakovanou zprostředkovatelskou činnost a mezi zájemcem a zprostředkovatelem bude za tím účelem uzavřena písemná smlouva o zprostředkování, ustanovení čl. II. odst. 4. až 6. se na uzavření smlouvy nepoužijí.   

III. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Zprostředkovatel se zavazuje postupovat tak, aby jím vyhledaný kandidát v nejvyšší možné míře splňoval specifikaci požadavků na kandidáta poskytnutou zájemcem. Zprostředkovatel si po uzavření smluvního vztahu upřesní se zájemcem specifikaci obsazované pozice a požadavků zájemce a případně zájemce upozorní na možné překážky, které by mohly zamezit vyhledání vhodného kandidáta.

 2. Zprostředkovatel provede na základě požadavku zájemce výběr vhodných kandidátů na pracovní pozici požadovanou zájemcem. Zprostředkovatel za tím účelem provede analýzu shromážděných údajů a po jejich vyhodnocení předloží zájemci přehled nejvhodnějších kandidátů nebo nejvhodnějšího kandidáta s údaji důležitými pro jeho rozhodování při výběru kandidáta a pro uzavření pracovního poměru či jiného smluvního vztahu.

 3. Zprostředkovatel s každým kandidátem provede pohovor, získá jeho životopis a poskytne zájemci potřebnou spolupráci a dokumenty pro výběrové řízení a řešení smluvních či finančních vztahů.

 4. Finální výběr vhodného kandidáta je záležitostí zájemce. Zprostředkovatel neodpovídá za plnění povinností jím vyhledanými kandidáty vůči zájemci. Zprostředkovatel nenavrhne zájemci na příslušnou pracovní pozici kandidáta, ohledně kterého ví, že u něj existují důvodné pochybnosti o tom, že splní řádně a včas své závazky.

 5. Zájemce je povinen poskytnout zprostředkovateli potřebné informace týkající se obsazované pozice a požadavků na kandidáta.

 6. Zájemce je dále povinen vyrozumět zprostředkovatele o jakékoliv nabídce zaměstnání, kterou zájemce učiní ve vztahu ke kandidátovi vyhledanému zprostředkovatelem za účelem obsazení pozice dle specifikace zájemce, jakož i o tom, že nabídka byla kandidátem přijata nebo odmítnuta. Zájemce je povinen předložit zprostředkovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od rozhodné skutečnosti detaily takové nabídky a případného následného smluvního vztahu, zejména pak specifikaci pozice, na kterou kandidát nastupuje, datum vzniku pracovního poměru či jiného smluvního vztahu mezi zprostředkovatelem a zájemcem a výši mzdy či jiné odměny kandidáta.

 7. Pokud zájemce obsadí příslušnou pracovní pozici, která je předmětem smlouvy jiným způsobem než na základě zprostředkování zprostředkovatele, případně pokud ztratí zájem o další zprostředkování, je zájemce povinen zprostředkovatele o takové skutečnosti vyrozumět.

IV. ODMĚNA ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ A JEJÍ VYPOŘÁDÁNÍ

 1. Zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli za zprostředkování odměnu (provizi) ve výši stanovené smlouvou.

 2. K odměně bude připočtena daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) ve výši stanovené zákonem. Za den zdanitelného plnění se považuje den vzniku pracovního poměru kandidáta k zájemci popř. osobě určené zájemcem (případně den uzavření smlouvy s kandidátem, pokud mezi kandidátem a zájemcem vznikne jiný než pracovněprávní vztah).

 3. Odměna zprostředkovatele zahrnuje paušální náhradu veškerých nákladů vynaložených zprostředkovatelem při plnění závazku ze smlouvy a odměnu za případné ostatní služby poskytnuté zprostředkovatelem podle smlouvy, nestanoví-li smlouva výslovně jinak.

 4. Lhůta splatnosti vystavených faktur (daňových dokladů) bude činit 15 dní ode dne jejího doručení zájemci. Odměna stejně jako případné další platby od zájemce jsou zaplaceny dnem připsání příslušné částky na účet určený zprostředkovatelem nebo dnem přijetí úhrady zprostředkovatelem v hotovosti. Má-li zájemce vůči zprostředkovateli vícero neuhrazených dluhů, má zprostředkovatel právo jednostranně určit, na který konkrétní dluh bude plnění zájemce přednostně započteno. Ustanovení § 1933 občanského zákoníku se v takovém případě neuplatní.

 5. Nedohodnou-li se smluvní strany ve smlouvě výslovně jinak, zprostředkovatel je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) nejdříve v den obdržení oznámení zájemce o vzniku pracovního poměru či jiného smluvního vztahu s vybraným kandidátem. V oznámení zájemce uvede výši nástupní základní hrubé měsíční mzdy kandidáta přiznanou ke dni vzniku jeho pracovního poměru, případně jinou výši měsíční odměny kandidáta. V případě, že zájemce nesplní tuto oznamovací povinnost, je zprostředkovatel oprávněn fakturovat bezprostředně poté, co se prokazatelně dozvěděl o vzniku pracovního poměru nebo jiného smluvního vztahu mezi zájemcem, popř. osobou určenou zájemcem a Kandidátem.

 6. Zprostředkovatel je oprávněn dle své volby a uvážení zasílat veškeré daňové doklady vystavované dle těchto VOP a/nebo smlouvy zájemci elektronickou poštou nebo faxem.

V. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

 1. Nestanoví-li smlouva výslovně jinak, uzavírá se na dobu neurčitou a může být vypovězena kteroukoliv smluvní stranou bez uvedení důvodů s výpovědní dobou jeden (1) kalendářní měsíc, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

 2. Dotčená smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvní povinnosti druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména: a) prodlení zájemce s plněním peněžitého závazku vůči zprostředkovateli delší než 30 dnů; b) postup zájemce nebo zprostředkovatele při plnění závazku ze smlouvy nebo při výkonu činnosti se smlouvou související, jež je v rozporu se zákoníkem práce a občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky, včetně zákona o ochraně osobních údajů.

 3. Dotčená smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud ve vztahu ke druhé smluvní straně bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, došlo k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, nebo o zrušení společnosti v důsledku rozdělení či fúze, došlo k rozhodnutí o prodeji či nájmu závodu společnosti, o snížení základního kapitálu, došlo ke změnám v majetkové struktuře společnosti či k převzetí kontroly nad společností jinou osobou.

 4. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

 5. Zánik závazku ze smlouvy nemá vliv na závazky, které s ohledem na svou povahu mají tuto smlouvu přetrvat, zejména povinnost mlčenlivosti a povinnost zaplatit zprostředkovateli odměnu.

​VI. PRODLENÍ ZÁJEMCE

 1. Zprostředkovatel má právo uplatnit vůči zájemci úrok z prodlení ve výši 9% p.a. z dlužné částky v případě prodlení zájemce se splněním jakéhokoliv peněžitého dluhu vůči zprostředkovateli. Zaplacením úroku z prodlení není dotčeno právo na náhradu škody.

 2. V případě, že zájemce neuhradí peněžitý dluh ve stanovené lhůtě, má zprostředkovatel právo okamžitě pozastavit další zprostředkovatelskou činnost dle smlouvy a to až do vyrovnání všech splatných pohledávek zprostředkovatele.

 3. Zprostředkovatel má dále právo použít jakékoliv peněžité plnění od zájemce na úhradu dříve splatných pohledávek vůči zájemci včetně jejich příslušenství a to dle svého uvážení.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Smluvní strany se zavazují postupovat při plnění Smlouvy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), jakož i v souladu s právními předpisy, které budou přijaty za účelem provedení nebo adaptace tohoto nařízení.

 2. Informace související se zpracováním osobních údajů zájemce jsou obsahem samostatné přílohy „Prohlášení o zpracování osobních údajů“ (GDPR) zveřejněné na www.konektorconsulting.cz.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Smlouva a tyto VOP se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti stran neupravená ve smlouvě a těchto VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Smluvní strany se dohodly, že veškerá běžná komunikace mezi stranami, která se netýká kontraktačního procesu, probíhá prostřednictvím elektronické komunikace mailem či prostřednictvím webových rozhraní.

 3. Smluvní strany se dále dohodly, že dokumenty, které jsou součástí kontraktačního procesu, jakož i jejich změny a doplnění, včetně dokumentů obsahujících jednostranné právní jednání směřující ke vzniku nebo zániku právního vztahu, musí být podepsány oprávněnou osobou a, nestanoví-li tyto VOP výslovně jinak, doručeny druhé smluvní straně buď: a) prostřednictvím elektronické komunikace na elektronickou adresu druhé smluvní strany, s tím, že podepsaný dokument musí být přiložen jako sken v příloze elektronické komunikace; b) doporučenou poštovní zásilkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

 4. Smluvní strany prohlašují, že pro účely doručování podle této smlouvy se písemnou komunikací rozumí i komunikace prostřednictvím elektronických adres při zachování pravidel uvedených v tomto odstavci. Komunikaci podle této smlouvy smluvní strana zasílá na elektronickou adresu nebo korespondenční adresu pro doručování poštovních zásilek druhé smluvní strany, které si smluvní strany sdělily při podpisu smlouvy. Každá ze smluvních stran je povinna: a) informovat písemně druhou stranu o změně elektronické či poštovní adresy pro doručování nejméně 5 pracovních dnů předem; b) při zasílání skenové kopie dokumentu prostřednictvím elektronické adresy archivovat originál dokumentu po dobu trvání této smlouvy; c) zajistit, aby na daných poštovních korespondenčních adresách docházelo k přebírání poštovních zásilek; d) zajistit řádné a bezodkladné zpracování elektronické pošty.

 5. V případě doručování písemností prostřednictvím provozovatele poštovních služeb považují strany zásilku za doručenou okamžikem, kdy uvedenou poštovní zásilku převzal adresát nebo okamžikem, kdy se uvedená poštovní zásilka vrátila odesílateli jako nedoručitelná z důvodu, že druhá strana zmařila převzetí, převzetí odmítla či adresát je neznámý (nedošlo k informování o změně adresy sídla či místa podnikání). V případě doručování písemností prostřednictvím elektronické pošty považují strany zprávu doručenou třetím pracovním dnem po jejím odeslání, pokud adresát doručení zprávy elektronickou zprávou nepotvrdí dříve.

 6. Zájemce není oprávněn postoupit jakoukoliv svou pohledávku či právo vyplývající ze smluvního vztahu se zprostředkovatelem ani smlouvu jako celek na třetí osobu bez písemného souhlasu zprostředkovatele.

 7. Smluvní strany se zavazují, že se budou vzájemně informovat o všech významných změnách, které mohou mít vliv na jeho schopnost dostát závazkům ze vzájemného smluvního vztahu. Jedná se například o statutární změny, jako jsou změna obchodního sídla nebo statutárních orgánů společnosti, podání insolvenčního návrhu, převod většiny podílů či akcií smluvní strany na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, rozhodnutí o zrušení společnosti nebo o převodu závodu smluvní strany nebo jeho části na jinou společnost, o vklad závodu smluvní strany nebo jeho části, jakýkoliv způsob přeměny společnosti, snížení základního kapitálu, změnu právní formy smluvní strany, skončení platnosti povolení k výkonu činnosti (zejména oprávnění k podnikání) aj. Pokud smluvní strana poruší povinnost informovat druhou smluvní stranu o shora uvedených změnách, ponese odpovědnost za veškeré škody, které mohou vzniknout druhé smluvní straně v důsledku neinformovanosti.

 8. Smluvní strany se zavazují zachovávat striktní mlčenlivost o veškerých informacích, které jsou obsahem smlouvy, jakož i o informacích, které od druhé smluvní strany získají v souvislosti s plněním smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové informace chránit jako obchodní tajemství, tedy zejména je nevyzrazovat a nezpřístupňovat třetím osobám, ani je nevyužívat pro jiné účely, než je účel smlouvy. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy: a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem; a/nebo b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti; a/nebo c) takové informace sdělí zájemce společnostem, ve kterých zájemce vlastní přímo nebo nepřímo podíl; d) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto článku.

 9. Neplatnost, zdánlivost nebo nevykonatelnost jakéhokoliv ustanovení těchto VOP nebo smlouvy nemá za následek neplatnost či nevykonatelnost ustanovení ostatních.

 10. V případě majetkového sporu ze zprostředkovatelské smlouvy nebo jiného závazku mezi zájemcem a zprostředkovatelem určují smluvní strany jeho rozhodnutí do pravomoci věcně příslušného soudu České republiky.

 11. Zájemce po seznámení se s VOP před jejich podpisem výslovně prohlašuje, že jednotlivá jejich ustanovení, se kterými se v detailu seznámil, korespondují s nadpisy a logickým přehledným členěním, příp. zvýrazněním textu, a že neobsahují pro něj překvapivá ujednání, a ohledně všech výše čitelně uvedených ustanovení VOP prohlašuje, že je výslovně přijímá.

 12. Zájemce po seznámení se s návrhem smlouvy a všech ostatních dokumentů tvořící její nedílnou součást, tedy včetně těchto VOP, před jejich podpisem výslovně prohlašuje, že všem jejich ujednáním porozuměl, a to příp. po obdržení jejich dostatečného vysvětlení zprostředkovatelem, že ujednání jsou jasná, srozumitelná, nikoliv neobvyklá či nevýhodná a že vytváří spravedlivé a vyvážené uspořádání práv a povinností smluvních stran, a odpovídají obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku.

 13. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2019

CHRISTEINE MURRAY

NTQ Association

“I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services.”

bottom of page